یکشنبه 15 آذر 139423:07

ساعت صفر عاشقی (00:00)اینجا کرمانشاه صدای جمهور عاشقی  از رادیو دل موج هزار و خورده ای فرکانس  بیخیالی

شیشه بخار گرفته  درست شبیه دل من که بخار گرفته 

دخترک دلش هوای نوشتن میکند  هر بار که روی شیشه بخار باشد مینوسد این بارم مینویسهR.shبعد   باز هم مینویسد حروف مختلف اسم هرکسی که به ذهن مه الودش میاد حروف بعدی وبعدی اخرش هم همه را خط خطی میکند شیشه کناری این بار هرچه فکر میکند  ذهنش درست شبیه قلبی که از حرکت ایستاده بی حرکت است  خط ممتد  هییییییییچ

بیخیال شیشه میشود کنار بخاری وبازهم دفترچه دوست داشتنی ،شعر ،قلم خسته و ذهن متروک  وبازهم خطوطی بی معنی 

شایدم معنیش اشفتگی خیال دخترک  بیخیال است 

دفتر بسته میشود ته کتابخونه جای مخصوص خود این دفتر یواشکی نوشت 

کسی بلند فریاد میزند:بخواب دیگه 

و به اجبار سمت رختخواب میرود ولی قبلش 

 قرص همیشگی وچشم بند 

وبخواب زدن ها تا بخواب رفتن ها 

rezvan نظرات (4)