زندگی
دوشنبه 18 خرداد 139412:18

زندگی صحنه ی هنرمندی ماست  هرکس آید نغمه خود خواند ورود

صحنه پیوسته به جاست

خرم آن کس که نغمه اش نقش بندد در خاطر دیگران

rezvan نظرات (1)